0 บิล
0 คน
สั่งซื้อกรมธรรม์
ให้แรงงานในสังกัด

หมายเหตุ : หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงินฉบับจริงในชื่อบริษัท และใบรับรอง โดยระบุชื่อผู้ถือกรมธรรม์เป็นชื่อบริษัท
                 กรุณาติดต่อ Call Center 02-098-6060 หรือ Line @labourinsure.com
                 เพื่อขอเปิดกรมธรรม์ในนามบริษัท ก่อนที่ท่านจะซื้อประกันให้กับแรงงานต่างด้าว