เกี่ยวกับเรา


ประกันแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม

แผนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม เป็นแผนประกันที่คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่ทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) มีความตั้งใจที่จะนำเสนอแผนประกันที่สามารถดูแลค่ารักษาพยาบาล ในแต่ละครั้งได้อย่างครอบคลุมเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้อุ่นใจและได้ประโยชน์สูงสุดในการทำประกัน ผ่านศูนย์ประสานงาน “Labourinsure ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม”


คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)
150,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
1,000 บาท รักษาสูงสุดไม่เกิน 15 ครั้ง
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ
(อ.บ.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป ไม่รวมฆาตกรรม ลอบทำร้ายและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 บาท (กรณีเกิดจากอุบัติเหตุ)

LabourInsure_Overview_16082023

เอกสารสรุปสาระสำคัญ กรมธรรม์ประกันสุขภาพ


แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ คือใคร?
Copyright © 2021 Labour Insure